Privacyverklaring

Tussen de wilgen Hypnotherapie en Counseling, in de persoon van behandelend therapeut Alice de Wit, gevestigd aan de Blauwemolenweg 10, 2375 LZ in Rijpwetering en aan de Julianaweg 453, 3523 XG in Utrecht, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Persoonsgegevens die ik verwerk

Tussen de wilgen Hypnotherapie en Counseling verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van mijn diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan mij verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die Tussen de wilgen Hypnotherapie en Counseling verwerkt:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • Emailadres
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt in correspondentie, mondeling en telefonisch, en via het contactformulier op de website.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die ik verwerk

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, Alice de Wit, als jouw behandelend therapeut bij Tussen de wilgen Hypnotherapie en Counseling, een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO. Je dossier bevat aantekeningen over je gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen. Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor je behandeling noodzakelijk zijn en die ik, na jouw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener bijvoorbeeld bij de huisarts. Ik doe mijn best om jouw privacy te waarborgen.

Dit betekent onder meer dat ik:

 • zorgvuldig omga met jouw persoonlijke en medische gegevens.
 • ervoor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot jouw gegevens. Als jouw behandelend therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in jouw dossier. Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).
 • Gebruik maak van beveiligingssoftware, zoals een virusscanner, firewall en versleutelde opslag van gegevens.

De gegevens uit het dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:

 • Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met jouw expliciete toestemming.
 • Voor het gebruik voor waarneming, tijdens mijn afwezigheid. Dit gebeurt alleen met jouw expliciete toestemming.
 • Een klein deel van de gegevens uit het dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie. Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van je gegevens, dan zal ik je eerst informeren en expliciet je toestemming vragen. Deze gegevens in het cliëntendossier blijven zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist 20 jaar bewaard.

Privacy op de zorgnota

Op de zorgnota die je ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar worden gevraagd, zodat je deze nota kunt declareren bij je zorgverzekeraar.

 • Je naam, adres en woonplaats
 • Je geboortedatum
 • De datum van de behandeling
 • Een korte omschrijving van de behandeling, zoals bijvoorbeeld ‘behandeling hypnotherapie’
 • De kosten van het consult

Met welk doel en op basis van welke grondslag ik persoonsgegevens verwerk

Tussen de wilgen Hypnotherapie en Counseling verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Om je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om mijn dienstverlening uit te kunnen voeren.
 • Je te informeren over wijzigingen van mijn diensten.
 • Het afhandelen van jouw betaling.
 • Om aan wettelijke verplichtingen te voldoen zoals de belastingaangifte.

Hoe lang ik persoonsgegevens bewaar

Tussen de wilgen Hypnotherapie en Counseling bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Deze gegevens in het cliëntendossier blijven zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist 20 jaar bewaard.

Delen van persoonsgegevens met derden

Tussen de wilgen Hypnotherapie en Counseling verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in opdracht zoals overeengekomen in onze behandelingsovereenkomst, sluit ik een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Tussen de wilgen Hypnotherapie en Counseling blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die de website gebruikt

Tussen de wilgen, Hypnotherapie en Counseling gebruikt alleen technische en functionele cookies en analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan mijn website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die de website gebruikt zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Tussen de wilgen, Hypnotherapie en Counseling. Daarnaast heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid.

Dat betekent dat je bij mij een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die ik van jou gebruik in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar Tussen de wilgen, hypnotherapie en counseling.

Ik wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons